top of page

PROJECT GRACE-UP

NATIONAL LGBTQ+

WRITERS WORKSHOP

Kaun

Macky Torrechilla

“Si tatay, rugto sa lawud.

Sa sunod semana pa to tana mauli.

Ako lang sara sa balay,

Wara gani ako kadya kayapon.

Paano ako kara ka kaun,

Wara ti sukbun sa burugasan.

Kisra sangka semana ta lang kadya makakaput           kang kwarta.

Gapakaun lamang gani ako sa mga agi

Para ako man mismo may makaun.”


Eat

Tatay is in the middle of the sea.

He’s coming home next week.

I’m home alone,

and I haven’t eaten dinner yet.

How can I eat?

When there’s nothing to scoop from our rice bin.

I only get to have money once a week.

And that’s why I just serve myself to the gays

So I, myself, can also feed my hunger.”


bottom of page