top of page

PROJECT GRACE-UP

NATIONAL LGBTQ+

WRITERS WORKSHOP

Wara Kasalir Si Mega

Macky Torrechilla

May agi nga nasapwan sa tamburung,

Tadlung run buul na.

May bono sa kilid,

Ginlampusan ang hitsura.


Ang isturya

Laki ang nagtirada.

May taklus nga armas

Sarang makapilas.

Si mega ta nga dya,

Nag-mering nga wara ti dara kwarta.

Te kundi, wara gid tana kasalir

Sa kutsilyo kag bato.

Ang atun amega,

nalukpan gid man.

Darwa gid ka armas

Ang ana natirawan.


Mega wasn’t able to fight

A gay was found in the creek,

Dead.

stab wounds on his side,

And a face smashed to distortion.


Talk is,

A man did it to him.

A man carrying a weapon

capable of wounding.

Our mega here,

had sex without money.

So he wasn’t able to fight back

against the knife and the rock.

Our mega here,

Was shot, indeed.

He got to have a taste of

Two deadly weapons.


bottom of page