top of page

PROJECT GRACE-UP

NATIONAL LGBTQ+

WRITERS WORKSHOP

An Gamgam na Matugdon Sako 1

Marvin Aquino

susugukan nya ako.

idtong duwang sugok

na balukagon,

lagbas sa alukaba.


rarapason ko

kan sakuyang dahon

an sisay man na magrani

sa sugok nya.


sugok nya sana kaya

an nagpapasaro

samuyang duwa.


Ang Ibong Dadapo sa Akin 1

pangingitlugan nya ako.

yung dalawang itlog

na mabalahibo,

tagos hanggang talukab.


hahampasin ko

ng mga sanga’t dahon

ang sinumang lalapit 

sa mga itlog na ito.


itong itlog lang kasi

ang nagiisa sa amin.

The Bird that will Land on Me 1

It will lay eggs on me.

two eggs

that are full of hair

sprouting from under the shell.


I will strike

with branches and leaves

anyone who shall come near

these eggs


for it is only this egg

that makes us one.

bottom of page