top of page

PROJECT GRACE-UP

NATIONAL LGBTQ+

WRITERS WORKSHOP

An Gamgam na Matugdon Sako 4

Marvin Aquino

madara sya 

nin mga pisog

sa salag-salag

sa sakong mga sanga

sagkod alang na dahon.


digdi nya an mga ini

tutuka-tukaon,

mantang ako,

nababasog na nakangisi

sa sakong langkaw, karambungan.


Ang Ibong Dadapo sa Akin 4

magdadala sya

ng mga buto

sa mumunting pugad

ng aking mga sanga

at tuyong dahon.


dito nya ang mga ito

tutuka-tukain,

habang ako,

nabubusog at nakangiti

sa aking kakapalan at tayog.


The Bird that will Land on Me 4

He will bring seeds (or bones [Note: The Filipino word buto may mean both.])

to the tiny nest

on my branches

and dry leaves.


here he will 

peck on these,

while I get full, smiling

at my thickness and height. 


bottom of page