top of page

PROJECT GRACE-UP

NATIONAL LGBTQ+

WRITERS WORKSHOP

An Gamgam na Matugdon Sako 5

Marvin Aquino

hahadukan nya ako,

dawa nakahiling an kinaban.

dai nya ako isisikwal,

ta sa sakuya,

pirmi syang

may masisirungan.

Ang Ibong Dadapo sa Akin 5

hahalikan nya ako,

kahit nakatitig ang mundo.

di nya ako itataboy,

dahil sa akin, 

palagi syang

may nasisilungan.


The Bird that will Land on Me 5

he will kiss me

even while the world stares.

he will not drive me away

because in me

he always

has a shelter. 


bottom of page