top of page

PROJECT GRACE-UP

NATIONAL LGBTQ+

WRITERS WORKSHOP

Si Sailor Moon Sa Tahaw
Kan Quadricentennial Dome

Paolo Sumayao

Mantang naghahalat kan lunadan

Ta nagtutukal na naman daa nin tinampo 

sa may boundary kan Pili

mag-urulay nguna kita.


Nawawara si Chibiyusa 

Daing kasimbagan si Luna 

Asin kami ni Sailor Neptune

Biyong na-aandal.


Alagad ta ako bilang Ina,

Sinusubol ko kamo, mga tugang ko.

Ika asin si Sailor mercury—

An Black Moon Clan an may kagigibohan.


Si Sailor Neptune, na taga-Nabua:

Neptune, Planet Power... 

Parigusa nin pagkamoot an kinaban 

Maa-ake Up!


Si Sailor Mercury, na taga-Minalabac:

Mercury, Planet Power…

Pakusugon an kalayo nin pag-asa

Maa-ake Up!


Asin ako, bilang Sailor Moon,

Moon, Crystal Powe-er…

Supunga an palda nin kagayonan! 

Maa-ake Up!


Asin iwaras an liwanag sa kadikloman!

Ako si Sailor Moon, 

(An bota, an armas, an mga hiyas) 

Padudusahan taka sa ngaran kan bulan!


Pag-abot kan lunadan, 

Kaming tolo naka-combat position. 

An samong mga trolley asin balunan 

Sa hagyanan, samong inakbot.


Saaga, sa tahaw kaining patio, si Ina.


Si SailorMoon Sa Gitna
Ng Quadricentennial Dome*

Habang naghihintay ng sasakyan

mag-usap na muna tayo dahil mukhang

matatagalan at may binubungkal 

na namang kalsada sa Pili.


Nawawala si Chibiyusa

Walang sagot si Luna 

At kaya kami ni Sailor Neptune 

Labis na nababahala.


Ngunit kailangang magpakatatag

at bilang Ina, inuutusan ko kayo mga kapatid. 

Ikaw at si Sailor Mercury— 

Walang duda na ang Black Moon Clan ang may sala.


Si Sailor Neptune, na taga-Nabua:

Neptune, Planet Power... 

Paliguan ng pag-ibig ang buong daigdig 

Maa-ake Up!


Si Sailor Mercury, na taga-Minalabac: 

Mercury, Planet Power…

Pagpaningasin ang sigwa ng pag-asa

Maa-ake Up!


At ako, bilang Sailor Moon: 

Moon, Crystal Powe-er… 

Isuot ang palda ng kagandahan 

Maa-ake Up!


At ikalat ang liwanag sa dilim!

Ako si Sailor Moon, 

(Ang bota, ang armas, ang mga hiyas) 

Parurusahan kita sa ngalan ng buwan!


Pagdating ng sasakyan, 

Kaming tatlo naka-combat position. 

Sabay kuha sa aming mga trolley 

at lunch box sa may hagdanan.


Bukas, sa gitna nitong patio, si Ina**.Salin ni Kristian Sendon Cordero

*originally published in Ubod: New Writers Anthology, 2016


Sailor Moon at the Center of the Quadricentennial Dome

Sailor Moon at the Center of the Quadricentennial Dome


While waiting for a ride

let’s talk because it seems

it will take a while since they’re digging up

a road on Pili again. 


Chibiyusa is missing.

Luna hasn’t replied.

And that is why Sailor Neptune and I

are very bothered. 


But there’s a need to be strong

and as Mother, I command you sisters.

You and Sailor Mercury––

Without a doubt, the Black Moon Clan is at

fault. 


Sailor Neptune, who is from Nabua:

Neptune, Plant Power...

Bathe the whole world with love

Maa-ake Up! 


Sailor Mercury, who is from Minalabac:

Mercury, Planet Power...

Make blaze the storm of hope

Maa-ake Up!


And I, as Sailor Moon:

Moon, Crystal Powe-er...

Wear the skirt of beauty

Maa-ake Up!


And spread light in the darkness!

I am Sailor Moon,

(The boots, the weapons, the jewels)

I will punish you in the name of the moon!


When the ride arrived,

The three of us were in combat position.

Then we got our trolleys

and lunch boxes by the stairs.


Tomorrow, in the middle of this patio, is Mother. 


bottom of page