top of page

Timpla

Steno Padilla

Butil ka ng Arabica,
pinatigang at dinurog;
tubig akong walang lasa,
walang porma, walang hubog.

Nang sumapit ang umaga
sa apoy tayo’y napaso

nagsanib butil at porma
sa init ng pagtatagpo.

Namulat ang mga diwa
sa tasang puno ng pait.
Salamat sa may lumikha,
mundo natin ay nagdikit.

Blend

You are a bean of Arabica,

thoroughly dehydrated and ground;

I am water without taste,

without form, without shape.

When morning came

we were burned by the fire,

grain and form united

in the heat of contact.

The spirits were awakened

in the bitterness-filled cup.

Thanks be to the creator,

our worlds merged.

PROJECT GRACE-UP

NATIONAL LGBTQ+

WRITERS WORKSHOP

bottom of page