top of page

PROJECT GRACE-UP

NATIONAL LGBTQ+

WRITERS WORKSHOP

An Gamgam na Matugdon Sako 3

Marvin Aquino

sa sakuyang lawas

isusurat kan saiyang tuka

an ngaran ming duwa

sagkod lalaumon sa puso-puso


makapirang pangubak man ako,

dai mapupura an mga letra

na iginurit

nin sarong gamgam na sa mga sanga ko,

nagbabahog kan didit.


Ang Ibong Dadapo sa Akin 3

sa aking katawan,

isusulat ng kanyang tuka

ang pangalan naming dalawa

at ibabalot nya ito guhit na puso.


makailang hunos man ako,

hindi mabubura ang mga titik

na minsang naiguhit

ng isang ibong sa mga sanga ko,

nagdadala ng dagit.


The Bird that will Land on Me 3

on my body

his beak shall write

our names

and he shall wrap the heart he drew.


i may molt several times

but the letters will never be erased

that were once drawn

by a bird that perched on my branches

to bring prey. 


bottom of page