top of page

PROJECT GRACE-UP

NATIONAL LGBTQ+

WRITERS WORKSHOP

Nelmida.jpg

Michael Thomas Nelmida

Kagaya ng hangal na mangingibig na si Orpheus, Si Michael Thomas Nelmida ay humahabi ng tula tungkol sa kasawian ng mundo at naghihintay sa (pagbabalik ng) kanyang musa.

            Siya ang kasalukuyang director ng Sangay Salamin sa KADIPAN sa Pamantasang Normal ng Pilipinas sa Maynila, kung saan siya nag-aaral. Bago siya magtapos ng kolehiyo isa siyang lisensiyadong tagapagsalin. Naniniwala siya na ang paaralan ay isang bilangguan.

            Gusto niyang maging abugado (isa lang ito sa kaniyang pangarap). Mayroong siyang kaibigang isda, si Marina.

            Ngayong taon, pinapangrap niyang makapaglathala ng libro.

Like the foolish lover Orpheus, Michael Thomas Nelmida weaves poems about despair and has been waiting for the return of his Muse.

            He is currently the director of Sangay Salamin sa KADIPAN at the Philippine Normal University in Manila, where he studies. He plans to become a licensed translator before he graduates. He believes that school is a prison.

            He wants to become a lawyer (This is just one of his many ambitions). He has a pet fish, Marina.

            He aspires to publish a book this year.

Featured Work:

Hindi ako bakla at iba pang tula

Alfonso Manalastas

Alfonso Manalastas

Poem

Michael Thomas Nelmida

Poem

Michael Thomas Nelmida

Poem

Michael Thomas Nelmida

Poem

Michael Thomas Nelmida

Poem

Michael Thomas Nelmida

Poem

Michael Thomas Nelmida

Poem

Michael Thomas Nelmida

Where I'm From

Hindi ko alam, kung saan ako nagsimula.

Doon siguro ako magsisimula.

Hindi ko alam, kung ano ang simula.

Doon siguro ako nagsimula.

Hindi ko alam, san ako nagmula.

Doon ako naniniwala.

Hindi ko alam, kung saan, ako dapat

magtiwala.

Doon ako naghihinala.

 

Laging nasa kawalan,

hinihintay matagpuan.

 

  

 

I don't know, where I began.

Perhaps I’ll start there.

I don’t know, what the beginning is.

Perhaps that’s where I began.

I don’t know, where I came from.

That’s what I believe.

I don't know, where, I must

trust.

That’s what I doubt.

 

Always in nothingness,

waiting to be found.

bottom of page